Hristiyanlık Nedir? Hirstiyanlığın İbadetleri ve Tarihçesi

featured

Hristiyanlık nedir? Tarihi ve gelişimi. İslamiyet neden doğru Din’dir? Hristiyanlar neden İslam Dinine geçiyor? Hristiyanlık ile arasındaki önemli farklar nelerdir? Hristiyanlık, İsa Mesih’in öğretilerine dayanan bir dini inanç sistemidir. İsa Mesih, Hristiyanlar için haşa, Tanrının oğludur ve insanların günahlarını affetmek için dünyaya geldiğine inanılır. Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu‘nun yaygın olduğu dönemde ortaya çıktı ve bugün dünya genelinde yaklaşık 2.3 milyar takipçiye sahiptir. Hristiyanlık, Katolik, Ortodoks ve Protestan olmak üzere üç temel mezhebe ayrılır. Her mezhep, kendi içinde farklı inançlar ve uygulamalar içerir ancak temel inançlar aynıdır.

Hristiyanlık ilk ne zaman çıkmıştır?

Hristiyanlık, İsa Mesih’in öğretileri üzerine kurulan bir dini inanç sistemi olduğu için, İsa Mesih’in yaşamına dayanarak tarihlenir. İsa Mesih, M.S. 4-6 yılları arasında yaşamıştır ve öğretileri daha sonra yazıya geçirilmiştir. İsa Mesih’in öğretileri, İncil olarak adlandırılan yazılı kaynaklarda bulunur. İsa Mesih’in ölümünden sonra öğrencileri tarafından yayıldı ve hristiyanlık dini, İsa Mesih’in öğretilerine inanan bir grup tarafından kurulmuştur. Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu döneminde yayılmaya başlamıştır ve zamanla dünya çapında yayılmıştır.

Hristiyanlık inanç esasları

Hristiyanlık inanç esasları arasında en önemli olanlar şunlardır:

Tanrı: Hristiyanlar, Tek bir Tanrı’ya inanırlar ve O’nun üç kısmı olarak Baba, Oğul ve Ruh-u-Kudüs’ü tanımlarlar.

İsa Mesih: Hristiyanlar, İsa Mesih’in Tanrının oğlu olduğuna ve insanların günahlarını affetmek için dünyaya geldiğine inanırlar.

İncil: Hristiyanlar, İncil’i Tanrının insanlara verdiği sözlü olarak kabul ederler ve ona güvenirler.

İman: Hristiyanlar, İsa Mesih’e ve onun öğretilerine inanarak kurtuluşa erişebileceklerine inanırlar.

İbadet: Hristiyanlar, ibadet etmek için kiliseye gitmeyi, dualarını okumayı, rahip tarafından yapılan kutsal kurbanları kabul etmeyi veya bazı mezheplerde içki ve hostiye yeme için katılmayı tercih ederler.

Ahiret: Hristiyanlar, insanların ölümden sonra bir ebedi hayatın olduğuna inanırlar. İyi insanlar cennette, kötü insanlar ise cehennemde yaşayacaklarına inanılır.

İyilik yapmak: Hristiyanlar, kendilerine verilen nimetleri kullanarak başkalarına iyilik yapmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlar.

Teslis inancı nedir?

Teslis inancı, Hristiyanlıkta Tanrı olarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç farklı kişilikte kabul edilmesi sonucu ortaya çıkan bir inançtır. Teslis inancına göre, Oğul (İsa Mesih) Tanrı’nın doğal bir çocuğudur ve Tanrı ile aynı nitelikte ve sıfatlarda olup, aynı zamanda Tanrıdır. Bu inanca göre, Oğul dünyaya gelmiş ve insanlar için ölmüş ve dirilmiştir.

Teslis inancı, ilk olarak 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve o dönemde Hristiyanlık içerisinde yaygın bir şekilde kabul edilmiştir. Ancak, Teslis inancının doğruluğu ve Tanrı’nın üç farklı kişilikte kabul edilmesi konusunda bazı Hristiyanlar tarafından eleştirilmiştir.

Teslis inancının en önemli temelini İncil’de yer alan ayetler oluşturmaktadır. Örneğin, Matteus 1:23 “Ve İsa’nın adı Meryem’in oğlu İsa olacaktır; çünkü O Tanrı’nın Ruhu tarafından hamile kalmıştır” ve John 1:1 “Kelime ile birlikte Tanrı vardı ve Kelime Tanrı idi” gibi ayetler Teslis inancını desteklemektedir.

Ancak, Teslis inancına karşı olan Hristiyanlar tarafından bu ayetlerin yanlış yorumlandığı veya yanlış tercüme edildiği iddia edilmektedir. Bu nedenle, Teslis inancı hala Hristiyanlık içerisinde kabul edilen bir inanç olmasına rağmen, bazı Hristiyan gruplar tarafından reddedilmektedir.

Dünyada en çok Hristiyanların yaşadığı ülkeler

Dünya genelinde en çok Hristiyanların yaşadığı ülkeler arasında, öncelikle ABD, Brezilya, Rusya, Meksika, Endonezya, Filipinler ve Kolombiya gibi ülkeler bulunur. Bunların hepsi büyük Hristiyan nüfuslarına sahiptir ve çeşitli mezhepler arasında dağılmıştır.

Ayrıca, Avrupa‘da ülkeler arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Polonya gibi ülkelerde de çok sayıda Hristiyan yaşamaktadır. Afrika ve Asya ülkelerinde de büyük Hristiyan nüfusları bulunmaktadır, örnek olarak Nijerya, Etiyopya, Kenya gibi ülkelerde.

Tabii ki, bu listede yer alan ülkelerdeki Hristiyanların büyük çoğunluğu Katolik mezhebine mensuptur, ancak Ortodoks ve Protestan mezhepleri de önemli nüfusları olan ülkelerdeki Hristiyanlar arasında yer alır.

Hristiyanlık mezhepleri hangileridir?

Hristiyanlık, çeşitli mezhepler arasında ayrılmıştır. En yaygın olanları şunlardır:

Katolik Mezhebi: Roma Katolik Kilisesi, Hristiyanlık dünyasının en eski ve en büyük kilisesidir. Bu mezhep, Papa’nın liderliğinde ve merkezi Roma’da yer almaktadır.

Ortodoks Mezhebi: Ortodoks Hristiyanlık, İstanbul’da yer alan İstanbul Patrikhanesi’nin liderliğinde olan bir mezheptir.

Protestan Mezhebi: 15. yüzyılda Martin Luther tarafından kurulan Protestan mezhebi, Hristiyanlık dünyasının en önemli mezheplerinden biridir. Bu mezhep, kiliseye ve Papaya karşı çıkarak, tek başına Tanrı’ya inanmayı öngörmektedir.

Anglican Mezhebi: İngiltere Kraliçesi’nin liderliğinde olan ve İngiltere ve Commonwealth ülkelerinde yaygın olan bir mezheptir.

Adventist Mezhebi: 19. yüzyılda kurulan ve özellikle ABD’de yaygın olan bir mezheptir.

Mormons : 19. yüzyılda kurulan ve özellikle ABD’de yaygın olan bir mezheptir.

Bu mezhepler arasında kültürel ve dogmatik farklar vardır, ancak hepsi de İsa Mesih’in öğretilerine dayanır ve Hristiyanlığın temel inançlarını paylaşırlar.

Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki farklar

Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki en önemli fark, Hristiyanların İsa Mesih’i Tanrı olarak kabul etmeleridir. Yahudiler ise İsa’yı bir Peygamber olarak kabul etmektedirler.

Ayrıca, Hristiyanlık, İsa’nın ölümü ve dirilişi sonrasında ortaya çıkan bir din olurken, Yahudilik ise Moşe‘nin öğrettiği ve kutsal kitaplarının (Torah) merkezinde olan bir din. Hristiyanlar ise İncil kitaplarının merkezinde olan bir din.

Hristiyanlık, Yahudilik’ten ayrılarak, İncil’in öğretilerine dayanarak, Tanrı’nın oğlu olarak İsa Mesih’in insanların günahlarını affettiğine ve dirildiğine inanır. Yahudiler ise İsa Mesih’in Tanrı olarak kabul edilmesini kabul etmezler.

Hristiyanların çoğu ölümden sonra diriliş inancına sahiptirler ve İsa Mesih’in ölümünün insanların günahlarını affettiğine inanırlar. Yahudiler ise ölümden sonra diriliş inancına sahip değildirler ve günahların bağışlanması konusunda farklı bir anlayışa sahiptirler.

Ayrıca, Hristiyanlık’ta Papa, Ortodoks ve Protestan mezhepleri gibi farklı yapılar varken Yahudilik’te ise Rabbi ve Cemaat reisleri gibi liderler bulunmaktadır.

Son olarak Hristiyanlık dünya çapında yayılmış bir din olurken Yahudilik ise özellikle İsrail ve yahudi diasporasında yaygın bir din.

Hristiyanlık ile İslam arasındaki farklar

Hristiyanlık ve İslam arasında birçok fark vardır. En önemli farklardan bazıları şunlardır:

Tanrı kavramı: Hristiyanlıkta Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç farklı kişilikte kabul edilirken, İslam’da Allah tek bir kişilikte kabul edilir. Bu doğru olan görüş, birçok kişinin İslam’ı seçmesine sebep olmuştur.

Peygamber kavramı: Hristiyanlıkta İsa Mesih peygamber olarak kabul edilirken, İslam’da Hz. Muhammed peygamber olarak kabul edilir.

Kutsal kitaplar: Hristiyanlıkta İncil kutsal kitap olarak kabul edilirken, İslam’da Kuran kutsal kitap olarak kabul edilir.

İbadet: Hristiyanlıkta ibadetler arasında dua, kilise ziyareti, cuma namazı gibi farklı ibadetler yer alırken, İslam’da namaz, oruç, zekat gibi ibadetler yer alır.

Din adamları: Hristiyanlıkta din adamları arasında papa, rahip ve diakon gibi farklı pozisyonlar yer alırken, İslam’da imam, mufti ve alim gibi pozisyonlar yer alır.

Ölüm ve diriliş: Hristiyanlıkta ölümden sonra diriliş inancı vardır ve İsa Mesih’in ölümünün insanların günahlarını affettiğine inanılırken, İslam’da ölümden sonra diriliş inancı vardır ve insanların ölümden sonra hesaba çekileceğine inanılır.

Günah: Hristiyanlıkta günah kelime olarak kullanılırken, İslamda ise isyan kelimesi kullanılır.

Cinsiyet eşitliği: Hristiyanlıkta erkekler ve kadınlar arasında bazı farklılıklar vardırken İslam’da ise erkekler ve kadınlar arasında eşit haklara sahip olduğuna inanılır.

Mezhepler: Hristiyanlıkta Papa, Ortodoks ve Protestan gibi farklı mezhepler varken, İslam’da ise Şii ve Sünni gibi farklı mezhepler vardır.

İslam neden doğru Din’dir?

İslam, inançlarına göre, Allah tarafından indirilmiş ve Peygamber HZ Muhammed (sav) aracılığıyla insanlara bildirilmiş olan doğru bir din olarak kabul edilir. İslam inancına göre, Allah insanların doğru yolu bulmaları için peygamberler göndermiştir ve Peygamber Muhammed (sav) de bu peygamberler arasındadır.

İslam inancına göre, Kuran Allah’ın kelamıdır ve doğru yolu gösteren bir rehberdir. Kuran, insanların hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiği, toplumda nasıl davranmaları gerektiği, ahlak kuralları gibi konularda doğru yolu gösterir. Birçok hristiyanın İslam Dini’ne geçmesindeki en büyük sebep Tevhid inancıdır.

İslam inancına göre, Allah’ın adaleti birgün tecelli edecektir , ve herkesin hakkının verileceği bir hesap günü vardır. İnsanların hayatlarını doğru şekilde yaşamaları, ahlak kurallarına uymaları ve Allah’ın emirlerini yerine getirmeleri gerekir. Bu yüzden, İslam inancına göre, insanların hayatlarını doğru şekilde yaşamaları ve ahlak kurallarına uymaları önemlidir.

Sonuç olarak, İslam inancına göre, Allah tarafından indirilmiş olan Kuran ve Peygamber HZ Muhammed (sav) aracılığıyla bildirilen doğru yol, insanların hayatlarını doğru şekilde yaşamaları ve ahlak kurallarına uymaları için rehberdir. Bu nedenle İslam inancına göre doğru bir din olarak kabul edilir.

Hristiyanlık Nedir? Hirstiyanlığın İbadetleri ve Tarihçesi
Giriş Yap

Diyarbakır Online ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!